انجام تست های PQR و تهیه W.P.S

تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزارهای MSP و PRIMAVERA

کنترل پیشرفت پروژه ها با استفاه از نرم افزارهای مربوطه

تهيه نقشه های کارگاهی و ارائه تکنولوژی ساخت

انجام کليه تستهای غير مخرب.