تعداد

نوع دستگاه

۲

جرثقیل موبایل به ظرفیت ۱۵ تن

۱

جرثقیل موبایل به ظرفیت ۱۰ تن

۱

جرثقیل موبایل به ظرفیت ۳۰ تن

۱

جرثقیل موبایل به ظرفیت ۲۵ تن

۲

جرثقیل موبایل کفی به ظرفیت ۷ تن

۲

لیفتراک به ظرفیت ۱۲ تن

۲

لیفتراک به ظرفیت ۷ تن