ساخت و نصب ۱۱۰۰ تن اسکلت فلزی برفگیر و بهمن گیر های جاده دسترسی سد رودبار لرستان

موقعیت پروژه: استان لرستان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۱۰۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۴ ماه