ساخت اسکلت فلزی انبار اوره مسجد سلیمان

موقعیت: مسجد سلیمان

کارفرما: شرکت تکوین صنعت

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۲۲۰۰ تن و پروژه در حال اجرا می باشد