ساخت ، رنگ آمیزی ، حمل و نصب اسکلت فلزی بانک مسکن بوشهر

موقعیت: بوشهر

کارفرما: شرکت عمرانی مسکن گستر

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۱۰۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۱۱ ماه