اجرای عملیات ساختمانی پروژه احداث کلیدخانه ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه گتوند علیا به انضمام کلیه متعلقات جانبی مورد نیاز اعم از سیستم مکانیکی ، برقی و ابزار دقیق

موقعیت: سد گتوند در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان می باشد.

کارفرما: شرکت نیمرخ (سهامی خاص)

وزن سازه و مدت اجرا: ۵۰۰ تن و مدت اجرای پروژه ۴ ماه می باشد