ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل و نصب تجهیزات Spiral Case , Stay Ring , Bottom Ring , Pit Liner و لوله های مدفون و غیر مدفون در بتن و پوشش مربوط به آنها

موقعیت: نیروگاه کارون چهار به نشانی کیلومتر ۱۸۵ جاده شهرکرد – ایذه

کارفرما: شرکت فراب

وزن سازه و مدت اجرا: ۷۲۴ تن و مدت اجرای پروژه ۲۱ ماه می باشد