سند بلاست ، رنگ ، پیشرانی ، استقرار و نصب پل بزرگ فلزی کیلومتر ۴۴ قطعه دوم راه آهن میانه – بستان آباد – تبریز

موقعیت: آذربایجان شرقی – میانه

کارفرما: شرکت فنی و ساختمانی کانیو

وزن سازه و مدت اجرا: وزن سازه ۹۵۰ تن و مدت اجرای پروژه ۵ ماه می باشد.