ساخت ، سند بلاست ، رنگ آمیزی ، بارگیری و حمل تیر های فلزی تقاطع غیر همسطح چهار راه فرهنگیان شهر کرمان

موقعیت: شهر کرمان چهار راه فرهنگیان

کارفرما: شرکت بلند طبقه

وزن سازه و مدت اجرا: ۹۳۰ تن و مدت اجرای پروژه ۶ ماه می باشد